Vul eerst een zoekterm in voordat je op zoeken drukt

Bezuinigingen in Hoogeveen: mag dit zomaar?

Goede middag een vraag over de onderstaande bericht

Bezuinigingen Wmo en Jeugdhulp ingevuld
 30 januari 2019 – 12:41  Regionieuws Hoogeveen
Hoogeveen – Het college vraagt aan de raad om de bezuinigingen op de Wmo en de Jeugdhulp in te vullen, zoals die in de begroting 2019 zijn afgesproken. Dat gaat om een miljoen euro.Daarnaast is een extra bezuiniging van een half miljoen nodig door het schrappen van de voorgestelde verhoging van de OZB bij de behandeling van de begroting. De extra bezuiniging kan worden ingevuld met de eenmalige loon- en prijscompensatie van het rijk.
Het college heeft al eerder uitvoerig gesproken met de raad over de invulling van de bezuinigingen.

Het gaat nu het formele besluit. Ik zie dat hierdoor zorgboederijen en dagbesteding in de gemeente gaat verdwijnen door de bezuiniging. Mag dit zomaar? Is dit wel volgens het VN-Verdrag?

Kan iemand mij zeggen hoe ik hier tegen in kan gaan bij de gemeente?

Dank je wel Vriendelijke groet Ruben Jonathan kleine

19 reacties
Deel gesprek via:
zei...

Hoi Ruben,
Dank voor je vraag. Ik heb je persoonlijke gegevens hier weggehaald omdat het een publiek forum is. Mensen kunnen je wel bereiken via een privébericht. 

Als ik het goed begrijp wil je graag weten of de bezuinigingen die worden doorgevoerd wel conform het VN verdrag is? En wat zou je graag willen doen? Waar heb je hulp bij nodig?

zei...

Hoi Ruben,

Heb je al met het Nationale Zorgnummer gebeld? Zij kunnen als het goed is meer vertellen over wat de gemeente mag. 0900-2356780

Ik zal ook wat mensen uitnodigen om op je vraag te reageren. 

zei...

Hoi Ruben,

Het VN-verdrag handicap schrijft voor dat mensen om wie het gaat actief betrokken worden bij het besluitvormingsproces. Is de cliëntenraad betrokken geweest bij het besluit om te stoppen met dagbesteding? 

zei...

In principe kan de gemeente bezuinigen, het is namelijk geen geoormerkt geld en de besteding van dit geld is niet exclusief voor mensen met een beperking. Men kan zelfs Wmo-geld gebruiken voor het vernieuwen van straatverlichting.

Het VN-Verdrag regelt dit soort zaken niet.

Het kan zijn dat bij jou in de gemeente minder aanspraak wordt gedaan op de Wmo waardoor het gerechtvaardigd zou zijn dan daarop wordt bezuinigd. Zomaar bezuinigen is niet aan de orde want de gemeente moet hoe dan ook alle Wmo-aanvragen in behandeling nemen en zo nodig voorzieningen verstrekken. Al zou het aantal aanvragen zodanig hoog zijn dat de gemeente niet zou uitkomen met het geld wat men van het Rijk krijgt dan nog moet de gemeente voorzien in voorzieningen en desnoods geld daarvoor vrijmaken bijvoorbeeld uit de algemene reserve.

In de raadsvoorstel moet wel aangegeven zijn wat de redenen zijn voor deze bezuinigingen, althans in die zin dat er iets is dat als grondslag dient voor dit voorstel. Afhankelijk daarvan kan men al dan niet actie ondernemen richting de gemeenteraad (fracties).

Wel lees ik dit op een plaatselijke nieuwssite:

"Uitgaven sociaal domein

‘We hebben te maken met tekorten in het sociaal domein. Tekorten op de Participatiewet willen we terugdringen door extra uitstroom uit de bijstand. Het grootste gedeelte van de tekorten op de jeugdzorg en de Wmo moeten we op dit moment opvangen in andere programma’s. We zetten ons daarom in om extra inkomsten van het Rijk te verwerven. Voor de bezuinigingen op de Wmo hebben we al enkele concrete maatregelen opgenomen. Voor de jeugdzorg hebben we een taakstelling moeten opnemen. We gaan in het najaar met de gemeenteraad aan de slag om hier nadere invulling aan te geven’, zegt wethouder Steenbergen."

De oorzaak:

"Te weinig geld van Rijk

Volgens het college ligt de oorzaak van toekomstige tekorten bij het Rijk. ‘We krijgen èn niet genoeg geld èn onvoldoende beïnvloedingsmogelijkheden om het sociaal domein op een financieel solide wijze uit te voeren’, aldus wethouder Steenbergen. Het college gaat alles op alles zetten om het Rijk op andere gedachten te brengen. Mocht dat niet lukken dan zijn andere maatregelen nodig."


Voorstellen WMO 
- Stimulering gebruik welzijnswerk en het eigen netwerk in plaats van Mantelzorg vitaal. € 30.000
- Scherpere afbakening Wmo en Wlz, dat wil zeggen dat er meer gebruik wordt gemaakt van de Wlz ipv Wmo € 332.000
- Afschaffen overgangsregeling vervoersvoorziening € 16.000
- Arbeidsmatige dagbesteding beëindigen € 72.000
- Toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid zorgaanbieders en terugvorderen onrechtmatig bestede gelden € 100.000
- Stimuleren meer gebruik algemene voorzieningen € 100.000

- Totaal € 750.000,- (Bij dit bedrag komt nog de 250.000 bij wat wordt geschrapt bij de Jeugdzorg)

De gehanteerde uitspraken wijzen erop dat de gemeente nu veel strenger zal kijken of en in welke mate diensten kunnen of zorg kan worden verleend. Bijvoorbeeld, door te stimuleren dat er meer kinderen in pleeggezinnen komen, dan wel langer in pleeggezinnen blijven door een betere ondersteuning. Hiermee wordt volgens de gemeente voorkomen dat kinderen in relatief dure gezinsvervangende gezinshuizen komen. Wat dan weer een besparing oplevert.

Of  door scherpere afbakening Wmo en Wlz, dat wil zeggen dat er meer gebruik wordt gemaakt van de Wlz ipv Wmo.

Ik kan overigens niets terugvinden over het verdwijnen van zorgboerderijen en dagbesteding. Kun je aangeven waar dat staat?

Over het algemeen moeten zorgboerderijen het doen van PGB's van de cliënten, elke gemeente heeft zo zijn eigen regels.

Ik denk dat in wezen niet getornd wordt aan de uitvoering van de Wmo maar dat er bezuinigingen worden gezocht in het strikt toepassen van de regels en het aanspreken van de juiste regelingen.

Uiteraard kan een burger hier wat tegen doen, maar je moet dan wel goed beslagen ten ijs komen en het dossier goed kennen alsmede de gemeentelijke financiën goed kunnen doorgronden. Simpel beargumenteren dat je bang bent dat de zorgboerderijen verdwijnen volstaat niet.

Je moet dat aantonen en wat belangrijker is, wat zeggen de zorgverleners zelf?
Wat zegt de oppositie?
De coalitie?

zei...

Waar wilt u op bezuinigen ***

In 2018, en bij ongewijzigd beleid ook in 2019 en verdere jaren, ontstaan op de begroting van de gemeente grote tekorten. Tekorten van miljoenen met name veroorzaakt door de kosten van Jeugdzorg en WMO .

D66, VVD en SGP hebben een motie ingediend om de inwoners van Hoogeveen te betrekken bij de noodzakelijke bezuinigingen. Helaas was het College van Burgemeester & Wethouders van mening dat daar onvoldoende tijd voor was en is de motie niet aangenomen.

Voor D66 is dat echter geen reden om stil te zitten. Wij willen graag van bewoners weten op welk gebied, met welke maatregelen besparingen zijn te behalen. Alle ideeën, groot en klein, zijn welkom. Waar kan volgens u op worden bezuinigd?


zei...

spoedig mogelijk u hulp hier in alles dit goed is 

Ik heb de volgende reactie gehad:

Hierbij onze reactie op uw vraag over het betrekken van de wmo-raad bij de bezuinigingsvoorstellen.
Met vriendelijke groet,
Marianne XXX Niet het Gehandicapten Platform, maar de Adviesraad Sociaal Domein is het adviesorgaan van de gemeente. Het totaal te bezuinigen bedrag op het sociaal domein is vastgesteld met de Programmabegroting 2019-2022. De nadere invulling van de taakstelling is eind 2018 in een tweetal besloten bijeenkomsten besproken met de gemeenteraad. We hebben de Adviesraad Sociaal Domein permanent geïnformeerd over het proces om te komen tot invulling van de bezuinigingstaakstelling en de invulling van de bezuinigingen. De reacties uit de adviesraad zijn nadrukkelijk meegenomen bij het bepalen van de bezuinigingen. Dit past in de nieuwe werkwijze van de adviesraad: vanaf het prille begin betrekken bij beleidsontwikkelingen.
Wij hebben geen formeel advies over de bezuinigingsvoorstel ingewonnen bij de adviesraad. De reden hiervoor is dat de bezuinigingsvoorstellen bijna uitsluitend bestaan uit intensiveringen van bestaand beleid. De bezuinigingen zijn zodanig vormgegeven dat ze de kwetsbare inwoners ook niet rechtstreeks raken.Zo is de bezuiniging op Mantelzorg Vitaal tot stand gekomen na overleg met vertegenwoordigers van mantelzorgers en van Mantelzorg Vitaal. De bedoeling is dat Mantelzorg Vitaal bij het organiseren van het aanbod aan respijtzorg meer gebruik gaat maken van het welzijnswerk en bestaande netwerken in wijken en dorpen. Die netwerken kunnen ook netwerken zijn van inwoners, organisaties in de wijk e.d. De bezuiniging zal daardoor niet leiden tot een versobering van het aanbod voor mantelzorgers.De bezuiniging op de arbeidsmatige dagbesteding bestaat erin dat we cliënten arbeidsmatige dagbesteding overhevelen van de Wmo naar de Participatiewet waar ze een traject gaan volgen naar (beschut) werk. Dat betekent wel een groter beslag op het participatiebudget. Daar staat tegenover dat mensen meer kansen krijgen en worden gestimuleerd om het maximale uit zichzelf te halen.Bij het afschaffen van de overgangsregeling vervoersvoorziening in geld gaat het om een regeling die geldt voor mensen die vóór 2015 een vervoersvoorziening in geld kregen. Mensen die na 2015 een beroep doen op de Wmo voor vervoer komen alleen in aanmerking voor een taxipas. Afschaffing van de regeling betekent dat we gelijke gevallen gelijk gaan behandelen. De mensen die het betreft kunnen een vervoerspas aanschaffen.Wij zullen de Adviesraad Sociaal Domein betrekken bij de verdere uitwerking en uitvoering van de bezuinigingsvoorstellen.In 2019 staat ons nog een zwaardere bezuinigingsopgave te wachten. Vanzelfsprekend zullen we bezuinigingsvoorstellen die afwijken van het bestaande beleid en die de inwoners direct raken voor advies voorleggen aan de Adviesraad Sociaal Domein.zei...

Ruben, 
Het advies van de  Adviesraad Sociaal Domein is openbaar. Je kunt deze opvragen bij de secretaris van de ASD. Je kunt dan nagaan wat zij hebben geadviseerd. Misschien staat het wel op de website van de ASD. Het is namelijk niet duidelijk uit jouw stuk wat dat advies is. Bovendien is het college niet gehouden dat advies over te nemen. Zou dat worden afgewezen (of op delen) dan is het wel gebruikelijk dat het college aangeeft waarom zij het niet overnemen (motivatie). Om de casus goed te bestuderen zou ik ook nog over de Verordening Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente moeten lezen op wat voor een manier het college de adviesraad betrekt in deze kwestie. Ik kan alleen afgaan op wat er hier gemeld wordt.

Uit de reactie concludeer ik dat de gemeente de regels gaat aanscherpen maar dat de cliënten zelf niet worden geraakt. Dat is iets wat ik al eerder meldde.

Wat mij wel bevreemdt is de twee besloten besprekingen met de gemeenteraad hierover. Ik zie geen aanleiding hiervoor, vooral omdat het zou gaan om aanscherping (of intensivering) van beleidsregels. Kennelijk is daar meer gezegd dan wat men in deze reactie prijsgeeft. Ik begrijp ook niet dat de oppositie hiermee akkoord is gegaan of het moeten zwaarwegende zaken zijn die aan de orde zijn gekomen...

De gemeente is juist met de stelling dat het gehandicaptenplatform formeel geen overlegorgaan is en dus ook niet betrokken hoeft te worden bij dit soort dingen. Daarentegen is de adviesraad Sociaal Domein een vertegenwoordiging van de bevolking, het belegt o.a. openbare vergaderingen, etc., etc  Daar nu informatie inwinnen is wenselijk, maar nogmaals het college is niet gehouden het advies over te nemen. 

Wat heeft het college gevraagd aan deze adviesraad?
Wat heeft de adviesraad geadviseerd?

Ik weet niet of je op goede voet staat met een of meerdere gemeenteraadsleden maar een informeel gesprek kan soms helderheid bieden.... (hoewel er dus niet over de besloten vergaderingen gesproken mag worden)

Hoe werkt die adviesraad eigenlijk? Gaat men in overleg met het gehandicaptenplatform?  Überhaupt overleg met burgers?

Overigens denk ik dat deze bezuinigingsronde niet het echte probleem is. Wat eraan zit te komen, genoemd in een van de laatste regels, lijkt mij wel een punt van aandacht, zo niet een van zorg: "In 2019 staat ons nog een zwaardere bezuinigingsopgave te wachten." Dát zal m.i. de reden zijn dat de besprekingen met de gemeenteraad achter gesloten deuren werden gehouden - en dat betekent niet veel goeds voor de burgers!

De stelregel van "niets over ons, zonder ons" geldt hier niet; per saldo blijven de voorzieningen in stand maar wordt de uitvoering anders geregeld wat de gemeente geld moet gaan opleveren. Pas als het voorzieningenniveau verandert is deze stelregel wel van toepassing - maar ook hier weer: verwacht daar niet te veel van. De gemeente voldoet dan weliswaar hieraan maar kan uiteindelijk een eigen afweging maken.

Wil je ook meepraten?

Maak nu een account aan Of log in