Vul eerst een zoekterm in voordat je op zoeken drukt

Bezuinigingen in Hoogeveen: mag dit zomaar?

Goede middag een vraag over de onderstaande bericht

Bezuinigingen Wmo en Jeugdhulp ingevuld
 30 januari 2019 – 12:41  Regionieuws Hoogeveen
Hoogeveen – Het college vraagt aan de raad om de bezuinigingen op de Wmo en de Jeugdhulp in te vullen, zoals die in de begroting 2019 zijn afgesproken. Dat gaat om een miljoen euro.Daarnaast is een extra bezuiniging van een half miljoen nodig door het schrappen van de voorgestelde verhoging van de OZB bij de behandeling van de begroting. De extra bezuiniging kan worden ingevuld met de eenmalige loon- en prijscompensatie van het rijk.
Het college heeft al eerder uitvoerig gesproken met de raad over de invulling van de bezuinigingen.

Het gaat nu het formele besluit. Ik zie dat hierdoor zorgboederijen en dagbesteding in de gemeente gaat verdwijnen door de bezuiniging. Mag dit zomaar? Is dit wel volgens het VN-Verdrag?

Kan iemand mij zeggen hoe ik hier tegen in kan gaan bij de gemeente?

Dank je wel Vriendelijke groet Ruben Jonathan kleine

16 reacties
Deel gesprek via:
zei...

Hoi Ruben,
Dank voor je vraag. Ik heb je persoonlijke gegevens hier weggehaald omdat het een publiek forum is. Mensen kunnen je wel bereiken via een privébericht. 

Als ik het goed begrijp wil je graag weten of de bezuinigingen die worden doorgevoerd wel conform het VN verdrag is? En wat zou je graag willen doen? Waar heb je hulp bij nodig?

zei...

Hoi Ruben,

Heb je al met het Nationale Zorgnummer gebeld? Zij kunnen als het goed is meer vertellen over wat de gemeente mag. 0900-2356780

Ik zal ook wat mensen uitnodigen om op je vraag te reageren. 

zei...

Hoi Ruben,

Het VN-verdrag handicap schrijft voor dat mensen om wie het gaat actief betrokken worden bij het besluitvormingsproces. Is de cliëntenraad betrokken geweest bij het besluit om te stoppen met dagbesteding? 

zei...

In principe kan de gemeente bezuinigen, het is namelijk geen geoormerkt geld en de besteding van dit geld is niet exclusief voor mensen met een beperking. Men kan zelfs Wmo-geld gebruiken voor het vernieuwen van straatverlichting.

Het VN-Verdrag regelt dit soort zaken niet.

Het kan zijn dat bij jou in de gemeente minder aanspraak wordt gedaan op de Wmo waardoor het gerechtvaardigd zou zijn dan daarop wordt bezuinigd. Zomaar bezuinigen is niet aan de orde want de gemeente moet hoe dan ook alle Wmo-aanvragen in behandeling nemen en zo nodig voorzieningen verstrekken. Al zou het aantal aanvragen zodanig hoog zijn dat de gemeente niet zou uitkomen met het geld wat men van het Rijk krijgt dan nog moet de gemeente voorzien in voorzieningen en desnoods geld daarvoor vrijmaken bijvoorbeeld uit de algemene reserve.

In de raadsvoorstel moet wel aangegeven zijn wat de redenen zijn voor deze bezuinigingen, althans in die zin dat er iets is dat als grondslag dient voor dit voorstel. Afhankelijk daarvan kan men al dan niet actie ondernemen richting de gemeenteraad (fracties).

Wel lees ik dit op een plaatselijke nieuwssite:

"Uitgaven sociaal domein

‘We hebben te maken met tekorten in het sociaal domein. Tekorten op de Participatiewet willen we terugdringen door extra uitstroom uit de bijstand. Het grootste gedeelte van de tekorten op de jeugdzorg en de Wmo moeten we op dit moment opvangen in andere programma’s. We zetten ons daarom in om extra inkomsten van het Rijk te verwerven. Voor de bezuinigingen op de Wmo hebben we al enkele concrete maatregelen opgenomen. Voor de jeugdzorg hebben we een taakstelling moeten opnemen. We gaan in het najaar met de gemeenteraad aan de slag om hier nadere invulling aan te geven’, zegt wethouder Steenbergen."

De oorzaak:

"Te weinig geld van Rijk

Volgens het college ligt de oorzaak van toekomstige tekorten bij het Rijk. ‘We krijgen èn niet genoeg geld èn onvoldoende beïnvloedingsmogelijkheden om het sociaal domein op een financieel solide wijze uit te voeren’, aldus wethouder Steenbergen. Het college gaat alles op alles zetten om het Rijk op andere gedachten te brengen. Mocht dat niet lukken dan zijn andere maatregelen nodig."


Voorstellen WMO 
- Stimulering gebruik welzijnswerk en het eigen netwerk in plaats van Mantelzorg vitaal. € 30.000
- Scherpere afbakening Wmo en Wlz, dat wil zeggen dat er meer gebruik wordt gemaakt van de Wlz ipv Wmo € 332.000
- Afschaffen overgangsregeling vervoersvoorziening € 16.000
- Arbeidsmatige dagbesteding beëindigen € 72.000
- Toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid zorgaanbieders en terugvorderen onrechtmatig bestede gelden € 100.000
- Stimuleren meer gebruik algemene voorzieningen € 100.000

- Totaal € 750.000,- (Bij dit bedrag komt nog de 250.000 bij wat wordt geschrapt bij de Jeugdzorg)

De gehanteerde uitspraken wijzen erop dat de gemeente nu veel strenger zal kijken of en in welke mate diensten kunnen of zorg kan worden verleend. Bijvoorbeeld, door te stimuleren dat er meer kinderen in pleeggezinnen komen, dan wel langer in pleeggezinnen blijven door een betere ondersteuning. Hiermee wordt volgens de gemeente voorkomen dat kinderen in relatief dure gezinsvervangende gezinshuizen komen. Wat dan weer een besparing oplevert.

Of  door scherpere afbakening Wmo en Wlz, dat wil zeggen dat er meer gebruik wordt gemaakt van de Wlz ipv Wmo.

Ik kan overigens niets terugvinden over het verdwijnen van zorgboerderijen en dagbesteding. Kun je aangeven waar dat staat?

Over het algemeen moeten zorgboerderijen het doen van PGB's van de cliënten, elke gemeente heeft zo zijn eigen regels.

Ik denk dat in wezen niet getornd wordt aan de uitvoering van de Wmo maar dat er bezuinigingen worden gezocht in het strikt toepassen van de regels en het aanspreken van de juiste regelingen.

Uiteraard kan een burger hier wat tegen doen, maar je moet dan wel goed beslagen ten ijs komen en het dossier goed kennen alsmede de gemeentelijke financiën goed kunnen doorgronden. Simpel beargumenteren dat je bang bent dat de zorgboerderijen verdwijnen volstaat niet.

Je moet dat aantonen en wat belangrijker is, wat zeggen de zorgverleners zelf?
Wat zegt de oppositie?
De coalitie?

zei...

Waar wilt u op bezuinigen ***

In 2018, en bij ongewijzigd beleid ook in 2019 en verdere jaren, ontstaan op de begroting van de gemeente grote tekorten. Tekorten van miljoenen met name veroorzaakt door de kosten van Jeugdzorg en WMO .

D66, VVD en SGP hebben een motie ingediend om de inwoners van Hoogeveen te betrekken bij de noodzakelijke bezuinigingen. Helaas was het College van Burgemeester & Wethouders van mening dat daar onvoldoende tijd voor was en is de motie niet aangenomen.

Voor D66 is dat echter geen reden om stil te zitten. Wij willen graag van bewoners weten op welk gebied, met welke maatregelen besparingen zijn te behalen. Alle ideeën, groot en klein, zijn welkom. Waar kan volgens u op worden bezuinigd?


Wil je ook meepraten?

Maak nu een account aan Of log in